Serdecznie witamy

Witamy na stronie internetowej, po?wi?conej "operacji ?ódzkiej" z listopada 1914 r. By?a to najwi?ksza bitwa manewrowa pierwszego okresu I wojny Swiatowej. Na froncie od Torunia do Piotrkowa star?o si? ponad 700 tys. ?o?nierzy niemieckich, rosyjskich i austriackich. Poleg?o ich 200 tys. Spoczywaj? na 273 miejscach pochówku na terenie niemal ca?ego województwa. Jedna z najkrwawszych batalii I Wojny ?wiatowej zosta?a zupe?nie zapomniana. Naszym zadaniem jest przypomnie? to wydarzenie, uczci? pami?? poleg?ych i zebra? jak najwi?cej materia?ów, które pomog? przywróci? pami?? o tej "bia?ej plamie" najnowszej historii regionu.

Serdecznie zapraszamy do jak najcz?stszych odwiedzin i wspó?pracy w tworzeniu strony.

 

Konferencja w Koluszkach

Konferencja "W przededniu 100-lecia Bitwy ?ódzkiej"2010-09-15
  Konferencja dla mi?o?ników I Wojny ?wiatowej
2009-09-04Biuletyn informacyjny

Je?eli chcesz otrzymywa? nasz biuletyn informacyjny wpisz swój email w pole obok.

 

Film o Bitwie ?ódzkiej


Galeria

Nasze opracowania

Dr Piotr Marciniak

Sytuacja na froncie rosyjsko – niemieckim w przededniu Operacji ?ódzkiej

Tematyka walk na ?rodkowym froncie rosyjsko – niemieckim w pierwszych miesi?cach I Wojny ?wiatowej nie zosta?a w pe?ni do dnia dzisiejszego opisana. Dla spo?ecze?stwa niemieckiego, jak twierdzi dr Markus Pöhlmann, walki na wschodzie s? do dnia dzisiejszegoPostacie historyczne

W?adys?aw Pie?kowskiW?adys?aw Pie?kowski - ostatni Prezydent ?odzi z czasów zaborów
PatronatSponsorzy