Aktualno?ci


Konferencja dla mi?o?ników I Wojny ?wiatowej
2009-09-04

22 pa?dziernika  br. w Miejskim O?rodku Kultury w Koluszkach odb?dzie sie kolejna konferencja po?wi?cona dzia?aniom militarnym 1914 roku. Spotkanie pod tyty?em "Szlakiem Wielkiej Wojny" po?wi?cone b?dzie g?ównie rozwojomi ruchu turystycznego wokó? historii i militariów. Patronat nad konferencj? obj?? Marsza?ek Wojwództwa ?ódzkiego. Zapraszamy mi?o?ników historii i regionu ?ódzkiego. Zg?oszenia na konferencj? w MOK w Koluszkach nr. tel. 044 714 58 80.


PROGRAM KONFERENCJI "SZLAKIEM WIELKIEJ WOJNY”

22 pa?dziernika (czwartek)

09:15 – 09:45   Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 10:15   Powitanie go?ci i oficjalne otwarcie Konferencji

10:15 – 10:45   „Rola cmentarzy w kszta?towaniu przestrzeni turystycznej”
dr S?awoj Tana? Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet ?ódzki

10:45 – 11:15   „Szlak Frontu Wschodniego I wojny ?wiatowej”
Micha? Jagie??o Wydzia? Turystyki, Urz?d Marsza?kowski w ?odzi

11:15 – 11:45   „Cmentarze Wielkiej Wojny w powiecie Tarnowskim. Historia i Pami??”
dr Pawe? Ju?ko Starostwo Powiatowe w Tarnowie

11:45 – 12:00   Przerwa kawowa

12:00 – 12:45    „Dziedzictwo I wojny ?wiatowej na Mazowszu” „Dzia?alno?? PTTK Otwock po?wi?cona poleg?ym w I wojnie ?wiatowej”
Pawe? Ajdacki Prezes Oddzia?u PTTK w Otwocku
 
12:45 – 13:15   „Ciekawostki i Mity w Operacji ?ódzkiej 1914 r.”
dr Piotr Marciniak

13:15 – 13:40   „Bitwa o ?ód? w perspektywie rannego ?o?nierza”
dr n. med. Mariusz ?ochowski

13:40 – 14:00 „Wykorzystanie wydarze? historyczno – militarnych do rozwoju turystyki i promocji regionu na przyk?adzie Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach”
Marek Pisarski, ekspert ds. edukacyjnej rozrywki Dyrektor „Experymentarium” w ?odzi, PAIT Consulting
   
14:00 – 14:30 Wyst?pienia go?ci. Pytania i dyskusja

14:30 – 15:30 Obiad

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana wystawa
„Cmentarze Wojenne – Warszawa” (Oddzia? PTTK w Otwocku).

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY
dla uczestników Konferencji „Szlakiem Wielkiej Wojny”
22 pa?dziernika 2009 r. Kino „Odeon” w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

Informacja o instytucji zg?aszaj?cej:

Pe?na nazwa instytucji/firmy: ..................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................

Uczestnik Konferencji:
1)
Imi? i Nazwisko:  .........................................................................................................................................
Stanowisko: ....................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................

2)
Imi? i Nazwisko:  .........................................................................................................................................
Stanowisko: ....................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................


Data i podpis

..............................................................................


Potwierdzenie udzia?u prosimy wys?a? faxem pod numer 044 714 58 40 lub mailem na adres: promocja@koluszki.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji
do dnia 16 pa?dziernika 2009 roku.


Informacji na temat konferencji udziela:

Agnieszka ?awniczak – Janeczek
podinspektor ds. promocji gminy
Urz?d Miejski w Koluszkach
Tel: +48 44 725 67 09, e-mail: promocja@koluszki.pl

 Konferencja w Koluszkach

2010-09-15


Nabór uczestników do projektu

2010-09-03


Konferencja dla mi?o?ników I Wojny ?wiatowej

2009-09-04