Aktualno?ci


Konferencja w Koluszkach
2010-09-15

17 wrze?nia 2010  roku w Kinie „Odeon” w Koluszkach odb?dzie si? kolejna konferencja po?wi?cona dzia?aniom militarnym 1914 roku. Wydarzenie pod nazw? "W przededniu 100-lecia Bitwy ?ódzkiej" po?wi?cone b?dzie g?ównie rozwojowi ruchu turystycznego wokó? historii, pól bitewnych i militariów. Dowiemy si? równie? o do?wiadczeniach lokalnej grupy dzia?ania i Miasta Verdun w rozwoju turystyki na bazie wydarze? z I wojny ?wiatowej. Szczególn? uwag? zwrócimy na temat dotycz?cy przebiegu Szlaku Frontu Wschodniego 1914-1915. Patronat nad konferencj? obj?? Marsza?ek Województwa ?ódzkiego W?odzimierz Fisiak. Konferencja organizowana jest w Ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010  (www.edd2010.pl)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W przypadku zainteresowania udzia?em w konferencji prosimy o kontakt : promocja@koluszki.pl, tel: 044 725 67 09. Udzia? w konferencji jest bezp?atny.Konferencja w Koluszkach

2010-09-15


Nabór uczestników do projektu

2010-09-03


Konferencja dla mi?o?ników I Wojny ?wiatowej

2009-09-04