Postacie

Fritz Haber
Fritz Haber (ur. 9 grudnia 1868 we Wroc?awiu, zm. 29 stycznia 1934 w Bazylei), chemik niemiecki pochodzenia ?ydowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1918 r. W latach 1886 – 1891 studiowa? na uniwersytecie w Heidelbergu u Roberta Bunsena, potem na uniwersytecie w Berlinie. Kontynuuowa? prac? naukow? w Zurychu i Jenie.
Pó?niej zosta? profesorem chemii na Uniwersytecie w Karlsruhe (1898-1911) oraz Instytutu Chemii Fizycznej im. Cesarza Wilhelma w Berlinie (1911-1933). Prowadzi? badania w dziedzinie elektrochemii i katalizy. W latach 1905-1910 opracowa? metod? syntezy amoniaku, zwan? Habera i Boscha. Przeszed? na katolicyzm.
Podczas I wojny ?wiatowej by? jednym z g?ównych organizatorów produkcji i zastosowania gazów bojowych przez armi? niemieck? m.in. w Langemarck pod Ypres i pod Bolimowem. Zaanga?owanie Habera w produkcje gazów bojowych doprowadzi?o do samobójstwa jego ?on?, która nie mog?a znie?? obci??enia psychicznego, zwi?zanego z przyczynianiem si? m??a do ?mierci ?o?nierzy.
W latach 20. XX wieku opracowa? produkcj? Cyklonu B, który chocia? pocz?tkowo by? przewidziany jako ?rodek do dezynfekcji i dezynsekcji, zosta? zastosowany przez hitlerowców w komorach gazowych podczas drugiej wojny ?wiatowej.
W czasie wojny wielu krewnych Habera trafi?o do obozów koncentracyjnych i zosta?o zamordowanych za pomoc? jego wynalazku.
Zosta? laureatem nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1918 roku za opracowanie metody syntezy amoniaku. Synteza ta mia?a kluczowe znaczenie przy produkcji nawozów sztucznych staj?c si? podwalin? tego przemys?u.
W 1934 ze wzgl?du na pochodzenie zmuszono go do emigracji. Fritz Haber wyjecha? najpierw do Wielkiej Brytanii, a potem do Szwajcarii, gdzie wkrótce zmar? na zawa? serca.

Lista postaci


- W?adys?aw Pie?kowski
- Pawe? Georg Kar?owicz von Rennenkampf
- Niko?aj W?adymirowicz Ruzskij
- Fritz Haber