Postacie

Pawe? Georg Kar?owicz von Rennenkampf
Pawe? Georg Kar?owicz von Rennenkampf (17 kwietnia 1854 – 1 kwiecie? 1918), genera? kawalerii, genera? – adiutant. Urodzi? si? na zamku Panku? w pobli?u Rewla. Przodkowie Rennenkampfa przyjechali na tereny Prus z Westfalii w XVI wieku. Wojskow? karier? rozpocz?? w 1870 roku jako podoficer w 89 Bia?omorskim pu?ku piechoty. Wykszta?cenie zdoby? w Helsingoforskiej Wy?szej Szkole Piechoty. Na pierwszy stopie? oficerski awansowany w 1873 roku w 5 Litewskim pu?ku u?a?skim. W 1882 roku jako prymus uko?czy? Niko?ajewsk? Akademi? Sztabu Generalnego. Po jej uko?czeniu s?u?y? w sztabie Warszawskiego Okr?gu Wojskowego. Od 24 listopada 1882 do 25 wrze?nia 1884 roku pe?ni? funkcj? wy?szego oficera do specjalnych porucze? w Sztabie XIV Korpusu. W latach 1884 – 86 dowodzi? eskadr? 42 Mitawskiego pu?ku dragonów im. Ksi?cia Pruskiego Alberta. Od 25 wrze?nia 1886 roku pozostawa? w bezpo?redniej dyspozycji Naczelnika Sztabu Warszawskiego Okr?gu Wojskowego, za? od 2 listopada 1886 roku pe?ni? tak? sam? funkcj? w sztabie Kaza?skiego Okr?gu Wojskowego. 13 marca 1888 roku pe?ni? funkcje starszego adiutanta Wojsk Do?skich. Od 31 pa?dziernika 1889 roku pe?ni? funkcj? oficera sztabowego do specjalnych porucze? w sztabie II Korpusu, za? od 26 marca 1890 roku naczelnik sztabu Twierdzy Ossowiec. W latach 1891 – 1899 pe?ni? funkcje naczelnika sztabów przy ró?nych dywizjach kawalerii. Od 25 listopada 1899 roku naczelnik sztabu wojsk Zabajkalskiego Okr?gu Wojskowego. W stopniu genera?a – majora bra? udzia? w kampanii chi?skiej 1900 roku za uczestnictwo, w której nagrodzony zosta? orderem ?w. Jerzego 4 stopnia. W latach wojny rosyjsko – japo?skiej 1904 – 05 roku dowodzi? samodzielnym oddzia?em gdzie okaza? wybitne m?stwo. Od 31 sierpnia 1905 roku pozostawa? na Dalekim Wschodzie pod bezpo?rednimi rozkazami G?ównodowodz?cego. Od 9 listopada 1905 roku dowodzi? VII. Korpusem. Za wojskowe dokonania zosta? w 1904 roku awansowany do stopnia genera?a – porucznika za? w dwa lata pó?niej nagrodzony z?otym szabl? ozdobiony brylantami. Je?d??c specjalnym poci?giem uczestniczy? w t?umieniu wyst?pie? rewolucyjnych 1905 roku, do których dochodzi?o na trasie przejazdu poci?gu. W latach 1906 – 1910 dowodzi? III. Korpusem. 6 grudnia 1910 roku awansowany na stopie? genera?a piechoty. Od 20 stycznia 1913 roku dowodzi wojskami Wile?skiego Okr?gu Wojskowego.
Z chwil? wybuchu wojny na bazie wojsk z Wile?skiego Okr?gu Wojskowego utworzono 1. Armi?, któr? od 19 lipca 1914 roku dowodzi?. 14 sierpnia 1. Armia rozpocz??a przesuwanie swoich si? w kierunku granicy, któr? przekroczy?a trzy dni pó?niej. 20 sierpnia dosz?o do zwyci?skiego dla Rosjan starcia pod Go?dapem i G?binem, którego jednak nie potrafili w pe?ni wykorzysta?. Nie umiej?tno?? poradzenia sobie z zaistnia?? sytuacj? oraz nie udzielenie wsparcia 2. Armii doprowadzi?o to do pot??nej kl?ski wojsk rosyjskich na Jeziorach Mazurskich. Za wiedz? dowódcy frontu, Rennenkampf zamiast doprowadzi? do koordynacji poczyna? obu armii rosyjskich podj?? marsz w kierunku Kaliningradu, oddalaj?c si? tym samym od 2. Armii. Zorientowawszy si? w b??dzie dowództwa rosyjskiego, Niemcy ca?o?ci? si? wyst?pili, przeciwko Samsonowowi. W dniach od 26 do 31 sierpnia armia niemiecka odnios?a nad nim mia?d??ce zwyci?stwo w bitwie stoczonej na wschód od St?barka, gdzie oskrzydli?a i ca?kowicie zniszczy?a 2. Armi?. Maj?c informacje o tocz?cej si? bitwie, gen. Rennenkampf nawet nie podj?? próby przyj?cia z pomoc? 2. Armii i wycofa? si? za Niemen. W obliczu kl?ski gen. Samsonow pope?ni? samobójstwo, za? kilkadziesi?t tysi?cy ?o?nierzy rosyjskich trafi?o do niewoli.
Tydzie? pó?niej, pomi?dzy 5 a 15 wrze?nia Niemcy rozbili 1. Armi? gen. Rennenkampfa podczas bitwy nad jeziorami mazurskimi. Jej resztki wycofa?y si? za Niemen oddaj?c pole nieprzyjacielowi. W sumie w walkach Rosjanie stracili oko?o 200 tysi?cy ?o?nierzy, co by?o kl?sk? bez precedensu w dotychczasowej historii wojen toczonych przez Imperium.
W pocz?tkach pa?dziernika w pobli?u M?awy ponownie odtworzono 1. Armi?, która wchodz?c w sk?ad Frontu Pó?nocno – Zachodniego wzi??a udzia? w „Operacji ?ódzkiej”. Od momentu jej rozpocz?cia a? do chwili odci?cia jej od 2. i 5. Armii to na niej skupi? si? ca?y impet uderzenia niemieckiego. Nie pomog?y próby przywrócenia jednolitego frontu podejmowane przez Rennenkampfa i 1. Armia a? do chwili zako?czenia walk pod ?odzi? i odwrotu wojsk rosyjskich na nowe pozycje prowadzi?a samodzielne dzia?ania bojowe staraj?c si? doprowadzi? do odzyskania terytorium zaj?tego przez przeciwnika. Obwiniaj?c genera?a Rennenkampfa za kl?ski poniesione pod ?odzi?, genera? Ruzskij odwo?a? go 18 listopada z pe?nionej funkcji. Jednocze?nie Rennenkampf zosta? przydzielony pod bezpo?rednie rozkazy Ministra Wojny. Jego dowodzenie podczas walk w Prusach Wschodnich by?o przedmiotem badania specjalnej komisji. W wyniku jej prac 6 pa?dziernika 1915 roku zosta? zwolniony z wojska przy jednoczesnym zachowaniu munduru i pensji.
Po rewolucji Lutowej Rennenkampf zosta? aresztowany i osadzony w Pietropaw?owskiej Twierdzy znajduj?cej si? pod bezpo?rednim zarz?dem Nadzwyczajnej Komisji ?ledczej Prawa Wojennego, która jednak?e nie znalaz?a ?adnych dowodów jego winy.
Po Rewolucji Pa?dziernikowej zosta? uwolniony i wyjecha? do Taganrogu. Po zaj?ciu miasta przez bolszewików zacz?? ?y? pod przybranym nazwiskiem, lecz rozpoznany i w nocy z 15 na 16 marca 1918 roku zosta? aresztowany przez CzK. Gdy odrzuci? propozycj? przej?cia na stron? bolszewików zosta? z rozkazu W. A. Antonowa – Owsijenki 1 kwietnia, po torturach (m.in. wy?upiono mu oczy) rozstrzelany.

Opracowano na podstawie ksi??ki A.A. Zalljesskij, Pierwaja Mirowaja Wojna, Moskwa 2000

Lista postaci


- W?adys?aw Pie?kowski
- Pawe? Georg Kar?owicz von Rennenkampf
- Niko?aj W?adymirowicz Ruzskij
- Fritz Haber