Doniesienia prasowe z okresu Operacji £ódzkiej. "Nowy Kurier £ódzki" nr 232 z dnia 7 paædziernika 1914, wyszperany przez nieocenionego Zbyszka Janeczka.