KALENDARIUM WYDARZE?, ZWI?ZANYCH Z „OPERACJ? ?ÓDZK?" Z 1914 R.

2004 r


10.10. Wyst?puj?cy w ?odzi Chór Alexandrowa dedykuje jedn? z piosenek pami?ci 200 tys. ?o?nierzy, poleg?ych podczas „operacji ?ódzkiej" w listopadzie 1914 r. Dowódca chóru, p?k Leonid Malew, otrzymuje album zdj?? z cmentarzy pierwszowojennych w okolicach ?odzi i od?amek pocisku. Przekazuje te materia?y do Muzeum Rosyjskich Si? Zbrojnych w Moskwie.


2005 r


6.12. W siedzibie Polskiej Akademii Nauk w ?odzi spotykaj? si? naukowcy, archeolodzy i poszukiwacze militariów. Piotr Werner oraz Fundacja „Ziemia obiecana" przygotowuj? konferencj? naukow? „Wielka Wojna o Ziemi? Obiecan?".

11.12. W Klubie Lekarza odbywa si? wystawa „Bitwa ?ódzka 1914". Fotografie cmentarzy wojennych i znaleziska prezentuje dr Mariusz ?ochowski.


2006 r


21.03. Chór Alexandrowa po?wi?ca zapomnianej bitwie ca?y koncert w Teatrze Muzycznym.

18-19.05. W Instytucie Historii spotykaj? si? na konferencji naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Efektem jest plan wspó?pracy w poszukiwaniu dokumentów zwi?zanych z „operacj? ?ódzk?" i ustalanie nazwisk poleg?ych.

15.07. W lesie w Justynowie staje brzozowy krzy? prawos?awny, upami?tniajacy miejsce walk 23.11.1914 r.

30.08. Grupa 20 ochotników porz?dkuje cmentarz w Wi?czyniu. Dzi?ki pomocy gminy Nowosolna cmentarz zosta? ogrodzony i zabezpieczony przed wandalami.

20.10. Telemost z Krasnojarskiem. Ustalono, ?e w rewan?u za porz?dkowanie cmentarzy w ?ódzkiem Rosjanie zajm? si? porz?dkowaniem polskich nekropolii na Syberii. Takie porz?dki rozpocz??y si? w Kraju Krasnojarskim w listopadzie 2007 r.

2-4.11. W ?odzi odbywa si? polsko-rosyjskie forum turystyczne. Ponad 100 przedsi?biorstw turystycznych otrzymuje informacje nt. „operacji ?ódzkiej" jako potencjalnej atrakcji regionu.

29.11. W Wi?czyniu z udzia?em wojewody odbywa si? pogrzeb 10 ?o?nierzy rosyjskich z I wojny, których szcz?tki znaleziono w lesie k. wsi D?brówka. Informacja o pogrzebie zostaje podana we wszystkich mediach rosyjskich. W efekcie w?adze Krasnojarska i Chabarowska zg?aszaj? ch?? nawi?zania stosunków partnerskich z ?odzi? i regionem.


2007 r


7.01. Powstaje Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Grupa ?ód?". Zakladaj? je poszukiwacze militariów. Obecnie w porozumieniu z Regionaln? Dyrekcj? Lasów Pa?stwowych gromadzi eksponaty do przysz?ego muzeum bitwy, które ma powsta? w Tadzinie k. Brzezin.

8.01. Ukazuje si? zbiór materia?ów z konferencji „Wielka Wojna o Ziemi? Obiecan?" w nak?adzie 3 tys. egzemplarzy.

10.01. 20 podmiotów z gminy Brzeziny zawi?zuje klaster i uznaje bitw? za lokalny produkt turystyczny. Trwaj? prace porz?dkowe na cmentarzach w Pustu?ce, Po?wiardówce i Ga?kowie.

7.03. SH-E przygotowuje wystaw? znalezisk z I wojny. Wystawa jest prezentowana w bibliotece na Olechowie, w Wy?szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, w bibliotece w Ga?kowie i od 23.11 w ?DK.

1.09. Wystawa znalezisk z okresu bitwy (Ga?ków) staje si? elementem Festiwalu Dialogu czterech Kultur.

7.09. W ramach festiwalu w Koluszkach odbywa si? konferencja naukowa nt. walk i wykorzystania bitwy w celach turystycznych.

20.10. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w ?odzi ustawia w lesie ga?kowskim tablic? pami?tkow? ku czci poleg?ych w I wojnie. Zostaje zasadzony „gaj pami?ci" drzew, pob?ogoslawionych przez papie?a Benedykta XVI. W uroczysto?ciach bierze udzia? wojewoda ?ódzki, przedstawiciele samorz?dów, m?odzie?, kombatanci.

22-27.10. Cmentarz w Po?wiardówce wspólnie porz?dkuj? ?o?nierze niemieccy i polscy. Odbywaj? si? uroczysto?ci wojskowe przy pomniku poleg?ych.

7.11. W lesie ga?kowskim staje g?az po?wi?cony Polakom, poleg?ym w mundurach armii zaborczych.

28.11. Gmina Koluszki rozpocz??a tworzenie czteroj?zycznej strony internetowej o bitwie.

23.11. W Koluszkach ma miejsce narada samorz?dowa nt. turystycznego wykorzystania „operacji ?ódzkiej".